Auditor, daňový porace, účetní, finanční manažer nebo konzultant?
Hledáte auditora, daňového poradce nebo účetní firmu?

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti:
AFIN s.r.o., IČO: 25121898, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 51520
(dále jen prodávající) platné od 1.1.2013.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen podmínky) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen smlouva).
1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buďto na základě objednávky na www.audit-dane-ucetnictvi.cz cz po zaregistrování, nebo podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).
1.3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
1.4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění jsou služby, uvedené ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA SLUŽEB
3.1. Cena uvedená u každé služby nezahrnuje DPH, a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za služby i eventuálních přirážek a DPH.
4.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
A) v hotovosti při převzetí služby
B) 100 % záloha vč. DPH předem (tzv. proforma faktura) 4.3. Při variantě B pak vyhotoví prodávající proformu fakturu v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH a kupující je povinen proforma fakturu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
4.4. Splatnost faktury je do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
4.6. Žádná část kupní ceny za dodané služby nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

5. SMLUVNÍ POKUTY
5.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 3 dny po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
6.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
6.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
6.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky služby v důsledku vyšší moci. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování této nedodané služby.
6.5. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty.

7. JINÁ USTANOVENÍ
7.1. Minimální hodnota objednaných služeb pro přijetí zakázky je 1000,– Kč.
7.2. Nezaplacení ceny za dodané služby po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
8.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla a/nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

© Copyright AFIN s.r.o.

 
AFIN s.r.o., Klikatá 595/27, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Tel.: 251 612 092-5, 605 264 005-6
webservis © MEDIA 2000, s.r.o. 2024